Niet van echt te onderscheiden
Gratis verzending vanaf €75,00 euro* NL&BE
Gratis afhalen in showroom

Specialist in Kunstplanten voor Buiten met 8-10 jaar Kleurgarantie! Specialist in Kunstplanten voor Buiten met 8-10 jaar Kleurgarantie!

Specialist in Kunstplanten voor Buiten met 8-10 jaar Kleurgarantie! Specialist in Kunstplanten voor Buiten met 8-10 jaar Kleurgarantie!

Algemene voorwaarden

LeopoldFlora.com streeft ernaar een helder en transparant beleid te voeren waarin de rechten van de koper duidelijk zijn omschreven. 
Bij vragen of toelichting over de algemene voorwaarden kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen.  

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

LeopoldFlora is onderdeel van Leopold House & Garden

Rijksstraatweg 53

4194 SK  Meteren

Kamer van Koophandel: 64957322

BTW nummer: NL855920890B01

IBAN:NL40 INGB 0009 2718 21
BIC: INGBNL2A 


Telefoonnummer: +31(0) 345-622789
E-mail: [email protected] Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. In verband met afwijkende kleurstellingen per monitor kunnen de kleuren iets afwijken
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
•De prijs inclusief belastingen;
•De eventuele kosten van aflevering;
•De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
•De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
•De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
•Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
•De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Indien consument gebruik maakt van het recht op ontbinding c.q. herroeping dan dient consument het product uiterlijk veertien dagen na het besluit tot herroeping te retourneren.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Hierbij dient in acht te worden genomen dat het product weder kan worden verkocht door de ondernemer.


Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De consument wordt geadviseerd de retourzending aangetekend te verzenden, omdat de ondernemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet (juist) aankomen van de terugzending.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Om eventuele fraude met terugbetaling te voorkomen dient het rekeningnummer (IBAN) dat de consument opgeeft voor terugbetaling gelijk te zijn aan het rekeningnummer (IBAN) waarvan de betaling is gedaan.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht


1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b )Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) Die beschadigd, of gebruikt zijn;
e) Die niet geschikt zijn voor wederverkoop 

Artikel 9 - De prijs

1.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.   Prijsverhogingen zullen uitsluitend per kalenderjaar plaatsvinden, of tenzij de markt daar aanleiding toe geeft.
5.   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Hierbij zal de ondernemer de bestellingen aangetekend versturen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij  vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Overmacht
 
1. Ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ondernemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, natuurrampen, terroristische aanslagen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Ondernemer behoudt zicht in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechte gedeeltelijk aan haar verplichten kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij bestelling van de producten via Ideal, Bankcontact/Mister Cash of bankoverschrijving.
2. Bestellingen worden pas verwerkt nadat de betaling bij de ondernemer is verwerkt.
3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In het geval van vermoeden van fraude en/of oplichting behoudt de ondernemer zich het recht voor om bestellingen te allen tijde te annuleren.
5. Indien de ondernemer vermoeden van fraude en/of oplichting heeft en er is reeds een betaling door consument verricht, dan zal deze binnen 30 dagen worden terugbetaald met inhouding van € 17,50 administratiekosten.

Artikel 14  - Bescherming persoonsgegevens

1. Alle gegevens van de consument worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op de beveiligde server van de ondernemer. Ondernemer houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
2. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet er persoonlijk op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en de privacy van de consument 
3.Alle gegevens van de consument worden beveiligd met SSL.
4. De door de consument verstrekte gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het verwerken van een bestelling en, voor zover de consument daar toestemming voor heeft gegeven, de nieuwsbrief. Gegevens zullen niet aan andere partijen worden doorgespeeld, tenzij de autoriteiten de ondernemer daartoe verplichten.Artikel 15 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Wanneer een klacht gegrond wordt verklaard heeft de consument de mogelijkheid het product om te ruilen voor een gelijkwaardig exemplaar. Een vergoeding van het aankoopbedrag is niet mogelijk na 14 dagen na ontvangst van de bestelling of indien artikel 8.2a tot en met artikel 8.2e van toepassing is.

Artikel 16  Intellectuele eigendom.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij LeopoldFlora.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Op het webdesign, foto's en video's gebruikt op deze website is het auteursrecht van toepassing. Bij het constateren van een overtreding neemt LeopoldFlora.com maatregelen.

Artikel 17Links

De site van UV kunstplanten voor buiten.nl werkt met derden als betalingspartners. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft UV kunstplanten voor buiten.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
Wel is de keuze voor partners bewust gemaakt om de privacy te waarborgen.

Artikel 18 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Hier val onder andere de vanaf 13 juni 2014 aangepaste Wet koop of afstand onder.

Artikel 19- Aanvullende of afwijkende bepalingen

Ondernemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen indien de omstandigheden daar aanleiding voor geven. De algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Wilt U meer infomatie? Bel ons gerust.

Bel ons

maandag t/m zaterdag

06 30 10 64 63 || 0345 622789

Social media

Wij scoren een 9.4 op Thefeedbackcompany

4,9Review LogoWij scoren een 4,9 op Google Reviews

LeopoldFlora

Rijksstraatweg 53
4194 SK Meteren
Nederland Bekijk op Google Maps

BTW nummer: NL855920890
KvK: 64957322

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking